β€˜Het online zaal reserveringssysteem’

Inloggen in uw omgeving

Om in te loggen in uw account dient u de volgende url te kiezen in uw browser. Hiermee komt u rechtstreeks in uw account terecht.

Vul bij <accountnaam> uw eigen accountnaam in.

Voor de beheerdersagenda geldt:

<accountnaam>.zaalagenda.nl

Voor de bezoekersagenda geldt:

<accountnaam>.zaalagenda.nl/app